An Polasaí Chosaint Leanaí

Polasaí Chosaint Leanaí

 

Glacann an Bord Bainistíochta leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol na scoile agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile na scoile. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an polasaí seo a leanas maidir le caomhnú leanaí aontaithe ag Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh:

 

1. Tá glactha ag an mBord Bainistíochta le ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne agus déanfar a gcur i bhfeidhm go hiomlán, gan athrú gan leasú, mar chuid den pholasaí ginearálta maidir le caomhnú leanaí.

 

2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA): Joe Mac Suibhne, Príomhoide

 

3. An Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe (Leas-DIA):Le socrú ar cheapadh foirne

 

4. I ndáil le polasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht de chuid Ghaelcholaiste an Phiarsaigh  cloífear leis na prionsabail seo a leanas den dea-chleachtas maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí:

Déanfaidh an scoil

glacadh leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí, gan bheann ar aon cheist eile;

comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le caomhnú leanaí agus cúrsaí leasa leanaí gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d’fhonn an bealach go dtarlódh dochar nó tionóisc do leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul i mbaol nach gá a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go gcuirfí drochúsáid nó faillí ina leith;

gnás ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí agus iad a spreagadh a bheith rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí; agus

meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí caomhnaithe leanaí

Cloífidh an scoil leis na prionsabail thuas freisin i ndáil le haon scoláire lena mbaineann soghontacht speisialta.

 

5. Ba cheart an chuid seo den pholasaí maidir le caomhnú leanaí a úsáid chun tagairt go sonrach do pholasaithe, do chleachtais agus do ghníomhaíochtaí de chuid na scoile a meastar go mbaineann siad go mór le caomhnú leanaí (e.g. an Cód Iompair/an Polasaí Frithmhaistíneachta, an Straitéis Tinrimh srl.

6) Daltaí, Maoirseacht ar Dhaltaí, Gníomhaíochtaí Spóirt/Turais Scoile/Socrúcháin oibre srl

Tá sé cinntithe ag an mBord go bhfuil na polasaithe, prótacail nó cleachtais, de réir mar is cuí, curtha i bhfeidhm maidir le gach ceann de na rudaí thuasluaite.

7. Cuirfear an polasaí seo ar fáil d’fhoireann na scoile agus do Chumann na dTuismitheoirí (sa chás gur ann dó) agus beidh sé ar fáil go héasca ag tuismitheoirí. Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil don Roinn agus don phátrún sa chás go n-iarrtar é.

8. Déanfaidh an Bord Bainistíochta an polasaí seo a thabhairt faoi athbhreithniú uair in aghaidh na scoilbhliana.

 

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an bpolasaí seo ar an _________________[dáta]

 

Siniú: _________________________ Síniú: __________________________

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta             Príomhoide

 

Dáta: _________________ Dáta: __________________

 

 

Dáta don chéad athbhreithniú eile: ________________

 

Liosta Seiceála don Athbhreithniú ar an bPolasaí Maidir le Caomhnú Leanaí:

Ní mór don Bhord Bainistíochta, uair in aghaidh na scoilbhliana, tabhairt faoi athbhreithniú ar an bpolasaí maidir le caomhnú leanaí agus an liosta seiceála seo a leanas a úsáid chun na críche sin.

Tá an liosta seiceála leagtha amach mar dheis chúnta le linn athbhreithniú a dhéanamh agus níl i gceist gur liosta ollchuimsitheach atá ann.

Mar chuid de phróiseas iomlán an athbhreithnithe, déanann an Bord Bainistíochta chomh maith polasaithe, gnáis oibre agus gníomhaíochtaí eile de chuid na scoile a mheas maidir lena gcloí le prionsabail an dea-chleachtais maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí mar atá leagtha amach i bpolasaí na scoile maidir le caomhnú leanaí.

 

SEICLIOSTA D’ATHBHREITHNIÚ

 

Prionsabail Ghinearálta i leith Chosaint Leanaí:

Tá an ceart bunúsach ag gach leanbh a bheith sábháilte.  D’fhéadfadh sé go dtabharfadh tuismitheoir nó caomhnóir drochíde do pháiste nó d’fhéadfadh sé gur siblín nó gaol éigin eile a bheadh ann nó duine a bhfuil an páiste faoina c(h)úram,  duine atá ar aithne an pháiste nó strainséir.  D’fhéadfadh sé gur de thoradh ghníomh d’aon ghnó nó faille a bheadh i gceist leis an drochíde nó an dá cheann.  Is é leas an linbh an rud is tábhachtaí i ngach rud.  Tá sé de cheart ag an leanbh go dtabharfaí éisteacht dó/di agus go dtabharfaí creidiúint don mhéid atá le rá aige/aici.  Ba cheart tuismitheoirí/caomhnóirí a choinneáil ar an eolas mura bhfuil baol ann don pháiste.

An Cur Chuige Maidir le Nochtadh Eolais ó Scoláire:

 

 

ü  Níor cheart aon gheallúint a thabhairt faoi rúndacht

ü  go cúramach agus cabhraigh leis an scoláire insint faoin bhfadhb

ü  Fan socair agus réidh

ü  Léirigh don scoláire go bhfuil creidiúint á tabhairt agat dá scéal

ü  Ná téigh thar fóir leis an bhfreagra uait

ü  Níor cheart breithiúnas a dhéanamh ar an duine a bhfuil na líomhaintí á gcur ina leith

ü  Ná bíodh ceisteanna oscailte ann…bíodh ceisteanna ar nós “Inis dom céard a tharla?” in ionad “An ndearna sé/sí X duit?”

ü  Tabhair achoimre ag deireadh le deimhniú go bhfuil na firicí i gceart

ü  Cuir an scoláire ar an eolas faoina chéad chéimeanna eile agus cuir ina luí air/uirthi go ndearna siad an cinneadh ceart labhairt faoi agus go dtabharfar tacaíocht dóibh

ü  Déan taifeadadh ar an nochtadh eolais seo (dáta, am, áit, cé a bhí i láthair, ráiteas, cuma an scoláire) díreach ina dhiaidh ag úsáid focal an scoláire

ü  Ba cheart an ráiteas a shíniú agus é a chur faoi bhráid an phríomhoide agus déanfaidh seisean an cás a láimhseáil de réir na dtreoirlínte i Leanaí ar dTús.