An Polasaí Obair Bhaile

Polasaí Obair Bhaile

Is í an chúis atá leis an bpolasaí obair bhaile ná chun leanúnachas oibre a chinntiú ionas go mbeidh an fhorbairt is fearr á déanamh ag scoláirí an choláiste.

Creidimid i nGaelcholáiste an Phiarsaigh gur gné thábhachtach d’oideachas an dalta an obair

bhaile. Is cuid lárnach í d’obair scoile. Múineann sí scileanna do na scoláirí a

ullmhaíonn iad don saol – neamhspleáchas, comhoibriú, freagracht agus oibriú as a

stuaim féin .

 

Aidhmeanna:

v Go mbeidh tuiscint iomlán ag an scoláire ar obair an lae.

v Go mbeidh sé de dhea-chleachtas ag na scoláirí dul siar a dhéanamh ar obair an lae.

v Go mbeidh taithí acu ar cheisteanna a fhreagairt mar a bheadh ar pháipéir scrúduithe.

v  Chun breis eolais a aimsiú.

v Chun scileanna taighde a fhorbairt i scoláirí.

v Chun nasc a chothú idir an baile agus an scoil agus chun rannpháirtíocht na

dtuismitheoirí in oideachas na scoláirí a spreagadh.

v Chun scileanna dian-mhachnaimh an dalta a fhorbairt.

v Go mbeidh aiseolas ag scoláire/tuismitheoir ón múinteoir ar chaighdeán na foghlama.

v Chun scileanna litearthachta agus uimhearthachta na scoláirí a threisiú.

v  Chun a chinntiú go mbeidh córas ar bun sa scoil chun obair bhaile a thabhairt don dalta ar bhonn rialta.

v  Chun a mhúineadh don dalta conas oibriú as a stuaim féin laistigh de theorainn ama áirithe.

v  Chun seans a thabhairt don mhúinteoir aiseolas a lorg ar thuiscint na scoláirí.

v  Chun scileanna foghlama a mhúineadh do na scoláirí.

v  Chun nósanna maithe staidéir a chothú.

v  Chun seans a chur ar fáil do na scoláirí oibriú as a stuaim féin.

v  Chun a chinntiú go mbeidh cothromaíocht maidir le méid na hoibre.

v  Chun cabhrú le scoláirí marcanna maithe a ghnóthú ina gcuid scrúduithe.

v  Chun a chinntiú go mbeidh cothromaíocht idir tascanna léitheoireachta, tascanna foghlama, tascanna taighde agus tascanna scríbhneoireachta againn.

 

Polasaí

v  Tugtar obair bhaile do na scoláirí i ngach rang.

v  Bíonn méid na hoibre curtha san áireamh ag brath ar pholasaí aontaithe na scoile.

v  Déantar maoirseacht ar an méid obair bhaile féachaint an bhfuil an córas ag feidhmiú go cóir

v  Bíonn teorainn ama aontaithe ag an bhfoireann teagaisc.

v  Bíonn cothromaíocht idir obair scríofa, obair ó bhéal, obair thaighde, obair thionscnaimh agus obair phraitictiúil.

v  Ceartaítear an obair bhaile agus tabharfar aiseolas.

v  Bíonn líon na n-aistí a thugtar do gach rang réitithe ag na múinteoirí.

v  Tógtar ‘san áireamh dalta le deacrachtaí foghlamtha.

v  Bíonn cuspóir leis an obair bhaile a bhíonn ag teacht le hobair an ranga agus bíonn na torthaí foghlama soiléir do na scoláirí.

v  Múintear scileanna staidéir do na scoláirí.

v  Sa chás nach ndéanann scoláire an obair bhaile beidh obair bhreise le déanamh  sula rachfar i muinín an chód iompair.

v  Déanfar measúnú rialta ar obair an scoláire.

v  Coimeádtar cuntas ar mharcanna / grádanna an dalta.

v  Foilseofar grádanna a ghnóthaítear ar mheasúnuithe leanúnacha, de réir an pholasaí measúnaithe ar chomhad leictreonach an scoláire a mbeidh teacht ag tuismitheoirí air.

 

 

Ról an Phríomhoide

v  Chun córas a chinntiú a chabhróidh  leis an polasaí a chur i bhfeidhm .

v  Chun measúnú a dhéanamh ar an bpolasaí ar bhonn leanúnach.

 

Ról na Múinteoirí Ábhar

v  Is faoin  múinteoir ábhair a bhíonn sé an polasaí a chur i bhfeidhm.

v  Is den riachtanas é go gcoinneofaí cuntas ar dhul chun cinn an scoláire.

v  Scileanna a mhúineadh do na scoláirí a chuirfeadh ar a gcumas an obair bhaile a

dhéanamh go sásúil.

v  Torthaí foghlama an obair bhaile a chur ina luí go soiléir ar na scoláirí chomh maith le treoracha soiléire faoin obair bhaile agus faoi ionchais an mhúinteora.

v  Measúnú rialta a dhéanamh ar éifeacht an pholasaí.

v  Tacaíocht a chur ar fáil go háirithe do scoláirí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu.

v  Obair bhaile a cheartú go rialta agus suntas a thabhairt do chaighdeán na hoibre le hais chumas an scoláire agus ionchais an mhúinteora.

v  Dirítear ar chruinneas na teanga chomh maith le raon an eolais, beag beann ar an ábhar.

v  Is riachtanas é go dtugtar aischothú do na scoláirí ar an obair atá curtha i gcrích acu.

v  Obair bhaile a cheartú ar bhonn ranga, ar bhonn grúpaí agus ar bhonn  aonair.

v  Treoir a thabhairt do scoláire nuair a bhíonn gá leis.

v  Ba cheart don mhúinteoir difreáil a chur i bhfeidhm leis an obair bhaile agus í a cheartú dá réir.

 

 

Ról na dtuismitheoirí

v  Is féidir le tuismitheoirí cabhair a thabhairt dá bpáistí trí thacaíocht a thabhairt do pholasaí na scoile

v  Is féidir le tuismitheoirí na scoláirí a spreagadh le hobair bhaile d’ardchaighdeán a dhéanamh.

v  Ba cheart don tuismitheoir monatóireacht a dhéanamh ar an méid ama a bhíonn á chaitheamh ag na scoláirí ar an obair bhaile agus na treoirlínte ama thíos á gcur san áireamh.

v  Ba cheart go ndéanfadh na tuismitheoirí iniúchadh réasúnta rialta ar chaighdeán na hoibre a bhíonn á déanamh ag na scoláirí.

v  Tá sé ríthábhachtach go gcoinneodh tuismitheoirí súil an-ghéar ar dhialann an scoláire agus í a shíniú de reir mar is gá.

 

 

 

Ról na Scoláirí

v  An obair bhaile a dhéanamh i gcónaí.

v  An obair bhaile a dhéanamh de réir treoracha an mhúinteora.

v  An obair bhaile a bheith néata.

v  Cuntas a choimeád sa dialann obair bhaile ar an obair bhaile atá

le déanamh , idir scríobh agus fhoghlaim

v  Bheith freagrach as eolas a fháil ar an obair bhaile atá le déanamh sa chás go mbíonn siad as láthair ó rang  (Ní leithscéal é gan obair bhaile a bheith déanta).  Is faoin scoláire atá sé eolas a fháil faoi aon rud ar chaill sé/sí amach air.

v  Foghlaim ó bhotúin a dhéantar agus a cheartaíter agus ceartúcháin a dhéanamh i gcónaí

 

 

 

 

Treoirlínte Ama:

 

An Chéad Bhliain: Uair go leith-Dhá uair a’ chloig