Polasaí Iontrála (Gaeilge)

Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Polasaí Iontrála

Réamhrá

Bunaíodh an scoil seo chun freastal ar éileamh ar oideachas dara leibhéal lánGhaeilge ag tuismitheoirí ó scoileanna lánGhaeilge.  Aithníonn Bord an choláiste teaghlaigh na nGaelscoileanna mar a phríomhchúram seachas foras oideachais thar foras oideachais eile.

Is iad An Foras Pátrúnachta i dteannta Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh a leag amach an polasaí iontrála seo. Tá an polasaí ag teacht le treoracha ón Roinn Oideachais & Scileanna agus comhlíonann sé na dualgais reachtúla atá orainn.

Is scoil Ilchreidmheach lánGhaeilge í Gaelcholáiste an Phiarsaigh faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta. Tá sé d’ aidhm ag An bhForas Pátrúnachta go gcuirfidh na scoileanna faoina bPátrúnacht oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge ar fáil do na scoláirí atá ag freastal orthu.

Maoiniú

Beidh an scoil páirteach i scéim shaoroideachais an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Sainspiorad

Is scoil lánGhaeilge chomhoideachasúil Ilchreidmheach í Gaelcholáiste an Phiarsaigh.

Fáiltítear roimh scoláirí taobh istigh de na critéir atá leagtha amach sa pholasaí seo.

Curaclam

Leanann an scoil an curaclam a leagann an Roinn Oideachais & Scileanna síos ó am go chéile faoi Rannóg 30 d’Acht Oideachais 1998, agus comhlíonaimid na dualgais atá orainn faoi Rannóg 9 den acht céanna.

Cód Iompair


Cuirtear cóip den chód iompair ag gach tuismitheoir le léamh agus le glacadh leis sula dtairgtear áit dá mhac/iníon sa scoil.

Modh Iarratais

Glactar le hiarratais ón 1 Meán Fómhair nuair atá an dalta i rang a 5 sa bhunscoil go dtí 30 Meán Fómhair sa bhliain ina dtosaíonn an dalta i rang a 6. Cuirtear in iúl do thuismitheoirí taobh istigh de 21 lá ón dáta sin cé acu an bhfuil nó nach bhfuil áit faighte acu. Má tá spás fágtha sna ranganna glactar le hiarratais a fhaightear tar éis an spriocdháta. Ní ghlactar ach le foirmeacha iarratais comhlánaithe.

Dáileadh na nÁiteanna

Tugtar áit i mbliain a 1 do dhaltaí atá ag aois aitheanta mheánscoile. Dáiltear áiteanna ar scoláirí a bhfuil foirm iarratais chomhlánaithe faighte ag an scoil uathu, roimh an spriocdháta, (30 Meán Fómhair Rang 6), don bhliain iontrála chuí. Dáiltear áiteanna taobh istigh de 21 lá ón dáta sin ar scoláirí ar éirigh leo áit a bhaint amach sa scoil.

Is de réir an oird seo a leanas dháilfear áiteanna sa chéad áit;

Deartháireacha/Deirfiúracha le scoláirí atá ag freastal ar Ghaelcholáiste an Phiarsaigh.

Daltaí a d’fhreastal ar Ghaelscoileanna.  Sa chás go mbeidh níos mó iarratas ná líon na spásanna, déanfar crannchur i measc iarratas ó dhaltaí Gaelscoileanna amháin.

Páistí fhoireann Ghaelcholáiste an Phiarsaigh.

Daltaí ó scoileanna eile. Sa chás go mbeidh níos mó iarratas ná líon na spásanna tar éis na céimeanna thuas a chur i gcrích déanfar crannchur i measc na n-iarratas seo.  Ar mhaithe le dea-chleachtais phleanála teanga agus teangeolaíochta glacfar le scoláirí nár fhreastail ar scoileanna lánGhaeilge ach ní rachfar thar uasmhéid de 15% de rollachán iomlán na chéad bliana.

Liosta Feithimh

Cuirfear scoláirí nach ndáiltear áit orthu taobh istigh de 21 lá ar liosta feithimh. Cuirfear liosta feithimh le chéile bunaithe ar thorthaí na gcrannchur ina dtabharfar tús áite do scoláirí a d’fhreastail ar scoileanna lánGhaeilge. Fanfaidh an liosta feithimh seo i bhfeidhm go dtí 1 Meán Fómhair den bhliain iontrála. 

Cásanna Eisceachtúla

I gcás an-eisceachtúil, d’fhéadfadh an Bord Bainistíochta cinneadh a dhéanamh i leith iarratais ar áit i nGaelcholáiste an Phiarsaigh, nach raibh ag teacht leis na coinníollacha thuas. Ní dhéanfar é seo ach sa chás go bhfuil cúinsí eisceachtúla i gceist agus go mothaíonn an Bord agus an príomhoide go bhfuil leas an iarrthóra / na scoile ag brath ar an gcinneadh seo.

Aistriú ó Scoileanna Eile

Ní chuirfear áiteanna ar fáil de ghnáth i ranganna os cionn Bhl.1, ach amháin sa chás go bhfuil an líon sa rang sin faoi bhun 24 dalta. Má tá áit ar fáil cuirfear agallamh ar an iarrthóir le cinntiú go bhfuil caighdeán na Gaeilge ag an iarrthóir maith go leor don rang a bhfuil sé/sí ag dul isteach ann. Má fhágann scoláire an scoil ní féidir a áit sa scoil a choimeád. Cuirtear in iúl do thuismitheoirí nuair atá an áit á tairiscint dóibh gur scoil Ilchreidmheach, lánGhaeilge í Gaelcholáiste an Phiarsaigh agus gur ar an tuiscint seo a ghlacann siad leis an áit.

Ról an Phríomhoide i leith dáileadh na n-áiteanna

Is féidir leis an mBord Bainistíochta an t-údarás a thabhairt don phríomhoide na háiteanna a dháileadh de réir an pholasaí seo. Ní cheadófar áfach don phríomhoide cinneadh a dhéanamh faoi chásanna eisceachtúla. Déanfar cinneadh faoi aon chás dá leithéid ag leibhéal an Bhoird.

Achomharc

Faoi Rannóg 29 den Acht Oideachais 1998 tugtar cead do thuismitheoirí achomharc a lorg ar chinneadh a dhéanann an Bord Bainistíochta i leith:

Díbirt dalta ón scoil

Fionraí dalta

Diúltú áite sa scoil

Ba chóir go ndéanfaí iarratas sa chéad áit go dtí an Bord Bainistíochta féin, chomh luath is a chuirtear in iúl don tuismitheoir. Muna bhfuil toradh sásúil ar an scéal is féidir iarratas ar achomharc a dhéanamh leis an Roinn Oideachais & Scileanna. Ní mór é seo a dhéanamh taobh istigh de 20 lá scoile.

Má tá aon difríocht idir an leagan Gaeilge agus Béarla den pholasaí seo, tabharfar tosaíocht don leagan Gaeilge. Déanfar athbhreithniú rialta ar an bpolasaí seo.

Eanáir 2015