Focal ón bPríomhoide

Fáiltím go croíúil romhat chuig ár suíomh idirlín.  Is ardán craolacháin é seo a chuireann ar ár gcumas teagmháil a dhéanamh leis an uile dhuine gur mian leis/léi súil a choinneáil ar imeachtaí an Ghaelcholáiste, a fhorbairtí éagsúla agus dul chun cinn an phobail ann.  Is tríd an suíomh seo a dhéanann pobal na scoile doras na scoile a oscailt don saol mór.  Tugtar “tairseach” ar a leithéid de dhoras.

Tugtar “An Tairseach” ar fhorhalla nó ionad fáiltithe na scoile agus ar an gcaoi chéanna a gcuirtear fáilte roimh chuairteoirí i dTairseach na scoile cuirtear fáilte mhór romhat bualadh isteach ar thairseach seo an idirlín freisin.  Is de réir a chéile a thógtar na caisleáin is mar a chéile a thógfar an scoil seo ach an oiread leis an suíomh idirlín.  Faigheann foighid faoiseamh agus fiúntas.

Is feiniméan réasúnta nua é an t-idirlíon dála na scoile seo ach ní fearacht an foirgneamh a bhfuilimid lonnaithe ann.  Leagadh bunchloch an fhoirgnimh seo ar a dtugtaí Teach Ráth Fearnáin air sa bhliain 1725 agus uaidh sin go ceann os cionn 200 bliain cuireadh leis an bhfoirgneamh ar a dtugtaí Mainistir Loreto.  Ghlac Gaelcholáiste an Phiarsaigh seilbh ar an bhfoirgneamh  sa bhliain 2014 agus tosaíodh ar an obair athchóirithe láithreach, obair a raibh sé d’aidhm aici an foirgnemah ársa,stairiúil  agus caomhnaithe a chur in oiriúint do riachtanais scoil lánGhaeilge chomhoideachasúil, ilchreidmheach.  Tá neart déanta agus neart eile fós le déanamh agus cé gur caitheadh tréimhse 200 bliain ag tógáil an fhoirgnimh deirtear liom gur giorra go mór a bheas tréimhse an athchóirithe!

Taobh leis an obair athchóirithe tá agus beidh an scoil ag fás agus ag forbairt ina hinstitiúid oideachais lánGhaeilge go bhfuil agus go mbeidh pobal uile na scoile fíorbhródúil aisti.  Beidh líon na scoláirí ag dul i méid agus cothrom an ama chéanna beidh múinteoirí á n-earcú chun curaclam na scoile a leathnú agus a mhúineadh agus thar aon rud eile chun tionchar dearfach a bheith acu ar shaolta na ndaoine óga a bheidh faoina gcúram.

Is scoil nua-aimseartha í seo a thugann suntas faoi leith don teicneolaíocht mar mhodh teagaisc agus í istigh i bhfoirgneamh nár samhlaíodh a mhacasamhail riamh.  Táimid ar an tairseach idir an sean agus an nua.  Tá gach scoláire a thagann chugainn ar an tairseach idir an bhunscoil agus an mheánscoil agus beidh siad ar an tairseach arís agus iad ar tí an mheánscoil a fhagáil tar éis 6 bliana.  Idir an dá thairseach déanaimid agus déanfaimid oideachas den chaighdeán is airde a chur orthu trí mheán na Gaeilge tríd an mbealach spreagúil agus mealltach a dhéanaimid agus a dhéanfaimid iad a mhúineadh.  Aithnímid tairseach an chumais, tairseach an spóirt, an cheoil, na drámaíochta agus na filíochta agus thar aon cheo eile aithnímid tairseach agus tábhacht an tsonais atá ina bhunriachtanas de thairseach ar bith a shárú.  Go deimhin is léiriú é gach dá mbíonn ar bun sa scoil ar an mbealach a n-aithnímid buanna difriúla na scoláirí agus an bealach a gcinntímid  dul chun cinn agus sonas gach scoláire

Tá súil agam go mbeidh an suíomh idirlín seo ina mhacasamhail dhílis den scoil agus dá mbíonn inti.  Buailigí isteach orainn go rialta!

Joe Mac Suibhne

I would like to extend a “Fáilte mhór” to all visitors to our website.  It is through this platform tha
t we can reach out to everybody who wishes to keep in contact with us and to follow the growth and development of our school community.  This website is designed to be a portal or a “tairseach” to our activities and news.

We have named the reception area of our school “An Tairseach” and in the same manner that we welcome visitors into the Tairseach of our school we welcome visitors to this Tairseach or portal.

Our stunning, majestic protected building wasn’t built in a day and neither will our website be built in a day!  The building took from 1725 until 1922 but I would hope that the website might be somewhat quicker.

Our school, unlike our beautiful school building is very new.  The original building, the redbrick Georgian house was built in 1725.  It was known as Rathfarnham House and during the following 200 years the building which in 1822 became known as Loreto Abbey was added to.  Gaelcholáiste an Phiarsaigh took possession of the magnificent building and its grounds in 2014 following some renovation works which had as their aim the conversion of rooms into modern day classrooms with the most up to date technology while respecting the protected nature of the building in order to provide a first class All-Irish, coeducational and multi denominational school.  There is a lot done and a a lot more to do but I’m told it should be a shade less than the original 200 years!

In conjunction with the renovation works this school is and will be developing as an All-Irish educational institution of which all members of the school community can be proud.  The growth in student numbers will bring a growth in staff numbers enabling us to expand our curriculum and most importantly to have a most positive influence on the lives of the young people entrusted to our care.

This is a modern school with an emphasis on the use of ICT as a teaching tool which is by no means incompatible with our surroundings where no such technology would ever been imagined.  We are on the threshold, an tairseach between the old and the new.  Every student who comes to us is on the threshold between primary school and secondary school and they will be on another threshold as they leave the school in six years time.  Between those two thresholds we wlll endeavour to provide the students with the highest possible educational experience through the medium of Irish and in an inspired, interesting manner.  We acknowledge different thresholds  of academic ability, of sport, music, drama, faith and poetry and above all else we recognise the importance of students’ and wellbeing as a precursor to all other thresholds.

I hope that this website will accurately reflect our school and its various activities.